Hakkımızda

  

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği, Ulusal  ve uluslararası alanda, ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesinde yaptırımı olan bir dernek olmak ve toplumdaki her bireyin, ruh sağlığı hizmetlerinden fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanabilmesini sağlamak hedefiyle HAK TEMELLİ VE TOPLUM TEMELLİ olarak kurulmuş olup, 25.08.2017 tarihinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne kuruluş başvurusu yapılmış ve 08.11.2017 tarihinde tüzüğü resmi olarak onaylanmasıyla resmen kurulmuştur.

Misyon

Araştırmalar ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplum ruh sağlığına katkıda bulunmak; kadın, çocuk, engelli ve tüm dezavantajlı gruplar için fırsat eşitliği çerçevesinde sürdürülebilir projeler geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak; ulusal ve uluslararası politikalara katkıda bulunmak;ruh sağlığı çalışmalarını tüm toplum düzeyinde yaygınlaştırmak için bilinçlendirme ye yönelik çalışmalar yapmak; meslek örgütlerinin ortak çalışma kültürü ve iş birliği yapma becerisini geliştirmek; yönetim, sosyal etki, sürdürülebilirlik, kaynak geliştirme gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak; ulusal olarak belirlenen politika ve kararlara yön vermek, geliştirmek,ruh sağlığı profesyonellerinin savunuculuğunu yürütmek; travma durumlarında hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek;öğrencilerin ve uzmanların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi için fırsat eşitliği çerçevesinde ücretsiz seminerler, eğitimler düzenlemek derneğin misyonunu oluşturmaktadır.

Vizyon & Değerler

Ulusal ve uluslararası alanda, ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesinde yaptırımı olan bir dernek olmak ve toplumdaki her bireyin, ruh sağlığı hizmetlerinden fırsat eşitliği çerçevesinde  yararlanabilmesini sağlamaktır.

SAYGI: Dernek insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Tüm canlıları, doğayı ve çevreyi korumayı en temel görevlerinden biri olarak kabul eder. Yürütmüş olduğu çalışmalarda çevreye asla zarar vermez.

TARAFSIZLIK VE AYRIM GÖZETMEMEK: Dernek; dil, din, ırk, inanç, sınıf ya da siyasi düşünce farkı gözetmeksizin hizmet verir. Fiziksel, duygusal ve cinsel her türlü ayrımcılığa karşıdır.

BİLİMSELLİK: Dernek ruh sağlığı alanında çevre ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak bilimsel programlar geliştirir, araştırma ve geliştirme çalışmalarını bilimsel yöntem ve değerlendirmeler ile yapar.

ETİK OLMAK: Dernek bireysel ve toplum ruh sağlığı alanında yapılacak önleyici ve koruyucu çalışmalar ile müdahale çalışmalarında yetkinlik-yeterlilik, yararlı olmak ve zarar vermemek, sorumluluk, dürüstlük ve insan haklarına saygı etik ilkeleri ile hareket eder.

TAKIM RUHU: Dernek yönetim kurulu ve tüm üyeleriyle kendisini bir bütün olarak görür ve birlikte hareket etmenin gücüne inanır. Bireysel farklılıkları zenginlik olarak kabul eder ve ortak amaçlar doğrultusunda katılımcı olarak hareket eder. Üyelerini ve gönüllülerini yapacağı çalışmalara dâhil eder.

SOSYAL İNOVASYON: Dernek ulusal ve uluslararası düzeyde değişen koşullara uyum sağlamak için bireysel, toplumsal ve kültürel alanlardaki yenilikleri takip eder, yeni yöntemleri kullanır ve yeni fikirler üretir.

GÖNÜLLÜ HİZMET: Dernek toplum ruh sağlığı alanında gönüllü ruh sağlığı çalışmaları yürütür ve bu alanda gönüllülerin gelişimine önem verir.

EVRENSELLİK: Dernek uluslararası çalışmalar yapar, yaygınlaştırır ve geliştirir.

ŞEFFAFLIK: Dernek hesaplarında ve yürütülen faaliyetlerinde açıktır. Tüm ilişkilerinde hesap verilebilirlik ilkesiyle hareket eder.